ترفندهای اینستاگرام

بیوگرافی غمگین دخترانه مرداد 1400

بیوگرافی غمگین دخترانه

بیوگرافی غمگین

بیو غمگین دخترانه

بیو غمگین جدید ۱۴۰۰

بیوگرافی دخترانه غمگین

بیو گرافی غمگین

بیوگرافی واتساپ غمگین

بیوگرافی غمگین تنهایی دخترانه

بیو دخترانه غمگین

بیوگرافی دخترونه غمگین

 • بیو غمگین
 • بیو غمگین شاخ
 • بیوگرافی غمگین جدید
 • بیو دخترونه غمگین
 • بیوگرافی جدید غمگین
 • بیوگرافی غمیگن
 • بیوگرافی غمگین دخترونه
 • بیوگرافی‌غمگین
 • بیو غمگین مرگ خودم
 • بیو غمگین کوتاه برای واتساپ
 • متن بیوگرافی غمگین
 • بیو غمگین مرگ
 • بیو جدید غمگین
 • بیوگرافی غمگین واتساپ
 • بیوگرافی غمگین برای واتساپ
 • بیو گرافی دخترونه غمگین
 • بیوگرافی غمگین شاخ
 • بیوگرافیغمگین
 • متن بیوگرافی دخترانه غمگین
 • بیو شاخ غمگین دخترونه
 • ببوگرافی غمگین
 • بیو غمگین دخترونه
 • بیوگرافی خیلی غمگین
 • بیو گرافی غمگین دخترانه
 • کپی متن غمگین
 • بیگرافی غمگین
 • بیوگرافی های غمگین
 • بیو مستی غمگین
 • بیوگرافی استیکر غمگین
 • بیو گرافی دخترانه غمگین
 • بیو غمگین ۱۴۰۰
 • بیو غمگین تنهایی مرگ
 • بیوگرافی کوتاه غمگین
 • بیو غمگین تنهایی
 • بیوگرافی شاخ غمگین
 • متن غمگین برای بیوگرافی
 • متن برای بیوگرافی واتساپ غمگین
 • متن غمگین برای بیو
 • متن غمگین بیوگرافی
 • غمگین ترین بیوگرافی
 • بیو استیکر غمگین
 • بیو جدید ۱۴۰۰
 • بیوگرافی غمیگین
 • بیو دپ جدید 1400
 • بیوگرافی واتساپ دخترانه غمگین
 • بیو غمگین و شاخ
 • بیوگرافی غمگبن
 • متن بیو گرافی غمگین
 • بیو دخترانه دپ
 • بیو مرگ غمگین
 • غمگین بیوگرافی
 • متن غمگین برای بیو دخترانه
 • بیو غمگین دنیا
 • بیو غمگین دخترانه کوتاه
 • بیو گرافی غمگین برای واتساپ
 • بیوگرافی غمگین دخترانه برای واتساپ
 • بيوگرافي غمگين
 • متن دخترانه غمگین برای بیو
 • بیوگرافی غمگین دپ
 • بیو غمگیم
 • متن بیو تنهایی
 • بیو بغض
 • بیو غمگین خسته مرگ
 • متن غمگین برای پست اینستا
 • بیوگرافی غمگین کوتاه
 • یه بیوگرافی غمگین
 • بیو واتساپ غمگین
 • بیو گرافی غمگین دخترونه
 • بیو غمگین شاخ دخترونه
 • بیوگرافی غمگین دخترانه کوتاه
 • بیوگرافی خاص غمگین
 • بیو غمگین جدید
 • متن غمگین شاخ برای بیو
 • متن کپی غمگین
 • بیوگراف غمگین
 • متن بیوگرافی واتساپ غمگین
 • بیو شاخ غمگین
 • بیو گرافی خیلی غمگین
 • بیو مرگ دخترانه
 • بیوگرافی برای واتساپ غمگین
 • بیو غمگین خسته
 • بیو‌گرافی غمگین
 • بیو غمگین تنهایی دخترانه
 • نوشته غمگین برای بیوگرافی
 • بیوگرافی غمگین کوتاه دخترانه
 • بیو گرافی غمیگن
 • متن بیوگرافی غمگین دخترانه
 • بیو گرافی غمگین جدید
 • بیوگرافی غمگین خاص
 • عوض نشدم فقط متوجه بعضی چیزا شدم
 • بیوگرافی فیک دخترونه
 • بیوگرافی اینستاگرام غمگین
 • نوشته غمگین بیوگرافی
 • بیو دپ دخترونه
 • متن مرگ خودم بیو
 • بیو برای واتساپ غمگین
 • بیوگرافی عمگین
 • بیوکرافی غمگین
 • بیو‌گرافی‌غمگین
 • متن غمگین کپی
 • بیو غمگین جوانی
 • بیو غمگین واتساپ
 • بیوگرافی.غمگین
 • متن برای بیوگرافی دخترانه غمگین
 • متن بیو دخترونه غمگین
 • بیو غمگین جدید دخترانه
 • بیو مرگ شاخ
 • بیو دپ دخترانه
 • بیو گرافی غم گین
 • بیو های غمگین
 • متن غمگین برای بیو گرافی
 • بیوگرافی غمگین دخترانه جدید
 • یک بیوگرافی غمگین
 • بيوگرافی غمگین
 • بیو گرافی واتساپ غمگین
 • پیوگرافی غمگین
 • بیو غم دخترونه
 • بیوگرافی غمکین
 • بیو گرافی غمگین مرگ
 • بیوگرافی متن غمگین
 • بیو گرافی شاخ غمگین
 • بیوگرافی شاخ دخترونه غمگین
 • متن برای بیوگرافی غمگین
 • بیو زندگی غمگین
 • بیو غمگین خنده
 • متن غمگین برا بیوگرافی
 • بیو گرافی های غمگین
 • بیوگرافی قمگین
 • بیوگرفی غمگین
 • بیو گراف غمگین
 • بیو دختر غمگین
 • بیوگرافی‌ غمگین
 • اسم بیوگرافی غمگین
 • متن بیو اینستا غمگین
 • بیوگرافی دخترونه غمگین شاخ
 • بیو گرافی غمگین شاخ
 • بیو غمگین رفتن
 • بیو شاخ دخترونه غمگین
 • بیو دخترانه شاخ غمگین
 • بیوگرافی دپ دخترونه
 • بیو خیلی غمگین
 • بیو مرگ خودم
 • بیو تلخ
 • بیوگرافی برای شاد غمگین
 • بیو دخترونه غمگین شاخ
 • بیو شاخ و غمگین
 • بیو غمگین دخترانه مرگ
 • بیو خودکشی
 • بیوگرافی غمگین شاخ دخترونه
 • متن غمگین برای بیوگرافی اینستا
 • بیو دخترونه دپ
 • بیو غمگین دپ
 • متن غمگین برای بیو اینستا
 • بیو دپ غمگین
 • بیو غمگین خودکشی
 • بیوگرتفی غمگین
 • غمگین ترین بیو گرافی
 • بیو گرافیه غمگین
 • بیوگرافی برای اینستا غمگین
 • بیو گرافی غم
 • بیوگرافی غم گین
 • بیو گرفی غمگین
 • بیوگرافی دخترونه شاخ غمگین
 • بیوگرافی دخترانه دپ
 • متن غمگین برای بیوگرافی واتساپ
 • بیو غمگین برای واتساپ
 • بیو خنده غمگین
 • متن دخترونه غمگین بیو
 • متن غمگین بیو
 • بیوگرافی غمگیت
 • بیوگرافی غمگین.
 • بی گرافی غمگین
 • بیو عاشقانه غمگین
 • متن غمگین دخترانه برای بیوگرافی
 • بیو کرافی غمگین
 • بیوگرافی. غمگین
 • بیوگرافی غنگین
 • بیوگرافی واتساپ دخترونه غمگین
 • بیوگرافی خاص دخترونه غمگین
 • بیوگرافی دخترانه غمگین کوتاه
 • بیوگرافی دپ غمگین
 • نوشته بیو غمگین
 • بیو غمگین دختر
 • بیو تنهایی
 • بیو گرافی عمگین
 • بیو شاخ غم
 • بیو گرافی اینستا غمگین
 • غمگین ترین بیو
 • بیوگرافی اینستا غمگین
 • متن برای بیو اینستا غمگین
 • بیوگزافی غمگین
 • بیوگرافی غمگسن
 • پیو گرافی غمگین
 • بیوگرافی شاخ غمگین دخترونه
 • متن غمگین بیو گرافی
 • بیوگرافی دخترونه دپ
 • بیوگرافی غمگین کوتاه لاکچری
 • متن غمگین برای بیوگرافی دخترانه
 • بیو گرافی خفن غمگین
 • بیوغمگین دخترونه
 • بیو غم
 • متن بیوگرافی کوتاه غمگین
 • بیوگرافی غمگین دخترانه تنهایی
 • بیو گرافی دپ دخترانه
 • بیوگرافی غمگیم
 • بیو اینستا غمگین
 • بیو دخترونه مرگ
 • بیوگرافی غمگین عاشقانه دخترانه
 • بیوگرافی غمگینی
 • بیوگرافی غمگین پسرانه
 • بیو دپ جدید
 • متن بیوگرافی اینستا غمگین
 • متن بیو واتساپ غمگین
 • بوگرافی غمگین
 • بیوگرافی کوتاه و غمگین
 • بیوگرافی عاشقانه غمگین
 • متن برای بیوگرافی اینستا غمگین
 • نوشته غمگین برای بیوگرافی واتساپ
 • بیو تنهایی شاخ
 • بیوگرافی غمگین دخترانه مرگ
 • بیو خاص غمگین
 • بیو کوتاه غمگین
 • بیوگرافی جدید ۱۴۰۰
 • متن بیو غمگین
 • بیو غمگین کوتاه
 • بیو غمگین غمگین
 • بیو اینستا دخترونه غمگین
 • بیو گرافی کوتاه غمگین
 • بیوگرافی غمگین برای اینستا
 • بیو غم گین
 • بیوگرافی شاخ و غمگین
 • بیو شاخ مرگ
 • بیو کوتاه دپ
 • بیو گرافی غمگین کوتاه
 • ی بیوگرافی غمگین
 • یه متن غمگین برای بیو
 • متن غمگین کوتاه برای بیو
 • بیو غمگین اینستا
 • بیو خودکشی و مرگ

بیوگرافی غمگین

مجموعه جدید از صد ها متن بیوگرافی غمگین تنهایی و شاخ برای بیو شبکه های اجتماعی مختلف کوتاه و جذاب

” در ادامه می توانید سری جدید از متن بیو های غمگین را مشاهده و کپی استفاده کنید “

– – – – –

شما همین که دلیل ناراحتیا نباشى
دو هیچ جلویى
نمیخواد تو شادیا جبران کنى

– – – – –

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

– – – – –

رفتن تو پایان این قصه نبود.
حالا من با این شهری که آغشته به بوی توست چه کنم!!

– – – – –

متن غمگین جدید برای واتساپ

– – – – –

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

– – – – –

امشب شب تولد من است
ولی چیزی برای ترکاندن ندارم
جز بغض عزیز…

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین کوتاه و شاخ
– – – – –

خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا
گذری کن که ز غم راهگذر نیست مرا

– – – – –

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ ای بند نشد
با چراغی همه‌ جا
گشتم و گشتم در شهر
هیچ‌کس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد

– – – – –

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

– – – – –

مطالب مربوط :: متن بیوگرافی عاشقانه

– – – – –

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!

– – – – –

آدم یه وقتا نیاز داره
یکی براش یه آهنگ بفرسته
بگه ببین این حسم به توئه
گوش کن

– – – – –

آ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

– – – – –

بعد مرگم شعر هایم را بخوان تا بشنوی / سرگذشتم تلخ تر از درگذشتم بوده است…

– – – – –

عجبـ تـلـخـ بود
شیرینیـ دروغـ عاشقـ بودنشـ …

– – – – –

متن بیو اینستاگرام غمگین و غم

– – – – –

دلم شکسته ست و
هیچکس دردم را نمی داند
آه از این غم که با من
می سوزد و می سازد

– – – – –

سخت ترین چیز در زندگی این هست که
ببینی کسی که عاشقش هستی
کس دیگه ای رو دوست داره …!

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین کوتاه و شاخ
– – – – –

بیوگرافی غمگین مرگ جدید
– – – – –

یکی بیاد که…
بزرگ شده باشه
فکر عشق و حال نباشه
رفیق بازیاشو کرده باشه تموم شده باشه
که نخواد همش بپیچونه
اینور اونور دنبال شیطونی نباشه
بیاد که بمونه
فقط حواسش پیش تو باشه
فقط فقط تورو بخواد
دنبال یه رابطه جدی باشه
فکر اینده ساختن با تو باشه
توقع زیادیه؟
اصن از اینا هست؟!
خوش بحالتون اگه دیدین!

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین و شاخ تلگرام

– – – – –

رفتی و از آن همه بودنت
جا مانده دست‌ خطی به روی دفترم
آنگاه که نوشتی :
بی‌ تو پای رفتن ندارم!

– – – – –

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

– – – – –

تیغ هست رگ هست جرعت هم هست اما خوب مــــــادر هم هست…

– – – – –

…ڪـــــاش زڹدڳِے هݦ حــــآݪت پـــرۅآز دآشـــݓ‌‌‌…

– – – – –

زندگی میگذره ورق میخوره قلب ما می شکنه ترک میخوره….!

– – – –

سلامتی روزی ک خودم سفید بپوشم رفیقام مشکی

– – – – –

زنــدگــے مــانــنــد پــانــتــومــیــم اســت ؛ حــرف دلــت را ب زبــان بــیــاورے … بــاخــتــه ایــ

– – – – –

متن کوتاه غمگین تنهایی
– – – – –

لطفی ندارد هفت سین ها بی سلامَ ت…
وقتی نباشی عیدها هم بی بهارند……

– – – – –

پنج انگشت دارم
که از خودم به تو وابسته ترند …!
نیستی که ببینی
چه اعتصاب سردی از نبودنت کرده اند

– – – – –

خوبیه دعوا و رک زدن حرفا اینه که یا بهم میخوره
یا بهتر میشه
در هردو صورتش از بلاتکلیفی درمیای

– – – – –

بیوگرافی غمگین خیانت و تنهایی

– – – – –

ادامه مطلب  حل مشکل زوم شدن استوری در اینستاگرام [با 2 راهکار عملی!]

بعضی آدما باعث میشن خنده هات کمی بلندتر،
لبخندت کمی روشنتر، وزندگیت کمی بهتر بشه،
اونا کسایین که ارزش نگهداشتن دارن..!

– – – – –

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

– – – – –

چمدانت را
خیلی وقت‌ ها پیش بسته بودی
امروز فقط رفتی ..!

– – – – –

باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض می کنم، آسمان گریه

– – – – –

مطالب مربوط :: عکس پروفایل تنهایی

– – – – –

میخام برای همیشه بخوابم:)

– – – – –

غرور تا یه جاییش خوبه؛
تا جاییکه به کسی ضربه نزنه؛
تا جایی پیش نری که حتی به خودتم ضربه بزنی!
غرور بیش از حد تنفر میاره ‌و آدما رو از کنارت فراری میده!
اینکه یه وقتایی کوتاه بیای یا یه جاهایی سلام کنی یا به کسی که دوستش داری ابراز علاقه کنی خیلی هم خوبه
خودمونو به نفهمی نزنیم!
آدمی که ‌مغروره؛نفهمه.

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین

– – – – –

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

– – – – –

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

– – – – –

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین کوتاه و شاخ
– – – – –

قسم خوردم به چشمانت فراموشت کنم اما
چرا باران که می‌گیرد فقط یاد تو می‌بارد؟…

– – – – –

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

– – – – –

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

– – – – –

همه حرفات یادم رفته
جز اونجا که گفتی
حتی اگه تو بخوای بری من نمیذارم…

– – – – –

امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی :
“فردایــت را می ســـازم …”

– – – – –

بیوگرافی غمگین مرگ و خودکشی

– – – – –

‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…

– – – – –

آخر سر یه روز دوتا عطر میسازم
یکیش بوی خاک بارون زده بده
اون یکی چوب سوخته وسط جنگل

– – – – –

زندگی اگه قشنگ بود با گریه شروع نمی شد

– – – – –

دیگر دارم مطمئن می شوم
آلزایمر گرفته ام !
تو هیچ وقت دیر نمی رسیدی
من گم شده ام …

– – – – –

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری
باز شروع کنی، باز بخندی، باز بجنگی
باز بیفتی و محکم تر پاشی
گاهی باید یه لبخند خوشگل
به همه تلخیا بزنی و بگی
مرسی که یادم دادین
به خودم تکیه کنم

– – – – –

‏زندگیم پر شده از پارادوکس های متناوب
بین خواستن های قلبم و منطقی بودن های مغزم..

– – – – –

اونجا که شادمهر میگه:
“اونقدر آرومم پیش تو
می ترسم از آرامشم”…
یه آرامش اینجوری باید باشه همیشه

– – – – –

اقتدا کن به ” دلت ”
هر وقت بین دو راهی
رفتن و ماندن، ماندی
دلت به دلم راه دارد ،
تو جز من
جایی نخواهی رفت …!

– – – – –

بیو غمگین برای استوری

– – – – –

اگه یه طورى رفتار کردن
که انگار میتونن بدون تو زندگى کنن؛
بذار نداشته باشنت!

– – – – –

شب میلاد من ِ بی کس و کار است ولی
باید امشب بروم شام غریبان خودم…

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین تنهایی
– – – – –

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

– – – – –

هی دلت مرگ بخواد…. مرگ هی ناز کنه:)

– – – – –

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !

– – – – –

می خوام یه تیپ بزنم خفن از پارچه ای ب نام کفن

– – – – –

میدونی بن بست زندگی کجاست؟
وقتیه که نه حق رسیدن داری!
نه توان فراموش کردن !

– – – – –

دلم بهانه ای میخواهد برای ادامه زندگی…
مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام !

– – – – –

حرامش میکنیم
چون فکر میکنیم مجانی و مفت است
و تا ابد به همین کیفیت داریمش!
محبت تان را
حرام آدم های بی لیاقت نکنید
اسراف نکنید
خداوند اسراف کاران را دوست ندارد
حالا میخواهد این اسراف در
میز غذاتان باشد
یا میزان مهر و محبت…

– – – – –

خنده را معنی سر مستی مکن آنکه میخندد غمش بی انتهاست..

– – – – –

متن بیوگرافی تنهایی و غمگین
– – – – –

متن غمگین تنهایی
– – – – –

طلا باش تا اگر روزگار آبت کرد
روز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کرد
لگدکوب هر رهگذری بشوی …!

– – – – –

تو با قلب ویرانه‌ من چه کردی ؟
ببین عشقِ دیوانه‌ من چه کردی
در ابریشمِ عادت، آسوده بودم
تو با حالِ پروانه‌ من چه کردی

– – – – –

هــر کس .. یـا شب میمیـــرد ، یــــا روز .. مـــن ؛ شبـانــه روز !

– – – – –

مرا گویی: مشو غمگین، که غم‌خوارت شوم روزی
ندانم آن، کنون باری، مرا غم خوار می‌داری

– – – – –

متن آروزی مرگ و غمگین برای بیوگرافی

– – – – –

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟

– – – – –

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

– – – – –

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
تو … هیچ کجا نیستی…

– – – – –

تمام شدم
برو
ولی به همه بگو
برای به دست آوردنت
کوه نکندم
جان کندم

– – – – –

یه آهنــــگ دآرم که°°۶مگابایته،ولی°°۵۰گیگ خاطره توشه…

– – – – –

مطالب مربوط :: عکس پروفایل دپ و غمگین

– – – – –

از خاک به خاک ازمرگ چ باک

– – – – –

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

– – – – –

یه خواب که زیاد طول بکشه اونقدی که همه بفهمن مردی

– – – – –

بعضیا نمیگن میخوان برن..فقط بیصدا میزارن و میرن…!! مواظب این ادما باشین…

– – – – –

هَـمْـیـشِـه اوْنـیٖ کِـه تُـو خـیٰـآلـتِـه بـیٖ خـیـآلـتِـهِ

– – – – –

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

– – – – –

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی

– – – – –

متن بیو تنهایی و غمگین
– – – – –

می‌ ایستم کنار دریا
و طلوع تو را انتظار می‌ کشم
با موج بلند بر می‌خیزم
بیایی، ابر می‌ شوم در آغوش تو
نیایی، می‌ ریزم

– – – – –

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

– – – – –

متن بیو غمگین مرگ خودم

– – – – –

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادربفهمد

– – – – –

تو چشمای کسی غرق شدیم که خودش داشت سمت یکی دیگه شنا می کرد…

– – – – –

خدارو چه دیدی؟! ..شاید یه شبم ..ماتا سرمونو گذاشتیم رو بالش خوابمون برد

– – – – –

باغِ صبور و خسته از دی‌ماه غمگینش
برفی بدون‌ِوقفه می‌بارد به تسکینش…

– – – – –

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی

– – – – –

قانونِ پیچیده ای دارند آدمها
کمى بیشتر که ماندى
کمى بیشتر که دوستشان داشتى
قیدِ همه چیز را مى زنند و
رهایت مى کنند

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین
– – – – –

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)

– – – – –

سکوت و دیگر هیچ….

– – – – –

واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

– – – – –

خودمون یه جاییم ،دلمون یه جا،فکرمون هزارجا …!

– – – – –

گفتنی نیست
ولی بی تو
کماکان در من نفسی هست
دلی هست
ولی جانی نیست

– – – – –

زندگی من تاریکه، چون خورشید زندگیم در زندگی یکی دیگه در حال تابیدنه ‌

– – – – –

متن جدید تنها ترین و غمگیم

– – – – –

مْآهـــْےِ مُـردِہ روحَتےٰ دَریــٌآهــَمْ نــِمــیتْونِــہ زِنْدِه ڪُنـــِہ…

– – – – –

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست…

– – – – –

مطالب مربوط :: عکس استوری شاخ

– – – – –

تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..)

– – – – –

از آن روزی که آرام از کنارم رد شدی رفتی
پذیرفتم برای خواب دیدن خواب لازم نیست

– – – – –

مدارا می‌ کنم با درد
چون درمان نمی‌ یابم
تحمل می‌ کنم با زخم
چون مرهم نمی‌ بینم

ادامه مطلب  استوری چی بزارم؟ ایده استوری برای پیج کاری و شخصی

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین جذاب

– – – – –

حتما که نبایدطناب دور گردنت باشد
یا اسلحه روی شقیقه ات
گاهی یک می روم کافی ست
تا بدانی فاصله ات تا مرگ یک قدم بیشتر نیست

– – – – –

متن های بیوگرافی غمگین و خودکشی
– – – – –

گذشتم از گذشته ای ک گذشت. .

– – – – –

بِــــــسلامتی«حِکمت» کِ هروقت به مــــا رسید، شد «قسمت»

– – – – –

متن غمگین کوتاه جدید و خفن

– – – – –

یعنی منم یه روز از تحه دلم میخندم:))) ؟

– – – – –

سکوت …
نشانه داشتن آرامش نیست
آدما هرچه بیشتر
لبریز میشن
ساکت تر میشن …

– – – – –

متن بیوگرافی غمگین جدید
– – – – –

کاش می شد
برگردی و ببینی
چشمانم چگونه تقاص
تمام بیخیالی هایت را پس می دهند

جملات زیبا و دلنشین برای بیوگرافی
خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛
بس که هرکی به من رسید منو دور زد …

جملات بیوگرافی کوتاه
امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی :
“فردایــت را می ســـازم …”

متن و جمله کوتاه غمگین
میدونم دوسم داری ، اما از من فاصله بگیر !
+ باشه ، ولی من فقط میتونم جسممو ازت دور کنم ، من فقط میتونم با پاهام ازینجا برم ، یه سری چیزا تا ابد پیشه تو میمونه

متن بیوگرافی پرمحتوا
مثل سیگار نصفه افتادم
در جهانی که پمپ بنزین بود …

جملات زیبا و ناب برای بیوگرافی
بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

متن کوتاه و ناب بیوگرافی
هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !

دل نوشته غمگین بیو
مچاله ات مى كنند!
بعد هى مى پرسند حواست كجاست
و هيچ كس جز خودت نمى داند
حواست پرت سادگيت شده…

متن بیوگرافی غمگین برای تلگرام و اینستاگرام
دلم بهانه ای میخواهد برای ادامه زندگی…
مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام !

جملات ناب و کوتاه بیوگرافی
راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
تو … هیچ کجا نیستی…

متن کوتاه غمگین
‏یه لحظه هایی یه حسی رو دریافت میکنی که بهت بال میده برا پریدن شوق‌ میده برا پرواز ارامش میده برا رهایی از تمام دنیا…

متن بیوگرافی غمگین و عاشقانه با مضامین احساسی برای شبکه اجتماعی
متن غمگین عاشقانه برای بیو
من ؛
از این منـی ،
که هر لحظه دلتنگِ توست …
مُتنفـــــــــرم !

متن بیو غمگین
چـتـرتــــ را بگــــیر …
چشــــــــــم های من …
بزرگ شده ی بارانند …

جملات غمگین بیو اینستاگرام
رفتن تو پایان این قصه نبود.

حالا من با این شهری که آغشته به بوی توست چه کنم!!

متن بیو انگلیسی
You see a person’s true colors when you are no longer benefical to their life

شخصیت واقعیِ یه آدم رو وقتی میبینی که دیگه وجودت براش هیچ منفعتی نداشته باشه

متن غمگین برای بیو تلگرام
خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا

گذری کن که ز غم راهگذر نیست مرا

متن کوتاه بیوگرافی
مطالب مرتبط
متن بیو واتساپ غمگین + جملات خیلی کوتاه غم انگیز برای…

متن بیو شاخ دخترونه تلگرام و اینستاگرام + 15 عکس پروفایل…

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

متن زیبا و غمگین بیوگرافی
عجبـ تـلـخـ بود
شیرینیـ دروغـ عاشقـ بودنشـ …

متن غمگین و کوتاه برای بیو اینستاگرام
هیچ لحظه ای در هیچ روزی نیست که من دلتنگ تو نبوده باشم

متن پرمحتوا برای بیوگرافی
سخت ترین چیز در زندگی این هست که
ببینی کسی که عاشقش هستی
کس دیگه ای رو دوست داره …!

متن جالب و زیبا برای بیوگرافی
باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض می کنم، آسمان گریه

جملات کوتاه برای بیوگرافی
ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت
بر سینه می فشارمت اما ندارمت …

متن بیوگرافی غمگین و احساسی
نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن پرمحتوا برای بیوگرافی
چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن زیبا و ناب برای بیو
دیشب با تنهایی ام مچ انداختم ، باختم!
نمی دانی این روزها چقدر زورش زیاد شده است …

متن عاشقانه غمگین برای بیو
سخت است
فراموش کردن کسی
که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش می کردم !

متن کوتاه و ناب بیوگرافی
ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

جملات بیوگرافی ناب و زیبا
ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن کوتاه بیو
من همون شخصیت مبهم داستانم که یک دفعه بدون اینکه به کسی بگه قید همه چیو میزنه و میره!

متن زیبا برای بیوگرافی
‏زمان میگذره، خاطرات محو میشن، احساسات تغییر میکنن، آدما میرن ولی قلب هیچوقت فراموش نمیکنه

جملات غمگین کوتاه
‏مهم نیس چه نسبتی باهام داری از یه جایی به بعد که تحمل کردنت سخت شد میگذرم ازت

متن غمگین بیوگرافی
همیشه همه فقط واسه دستِ زخمی چسب زخم میبندن،کسی به لیوان شکسته توجهی نمیکنه !

متن ناب بیو
آدما تاب نیستن نمیتوني به عقب هلشون بدي
و انتظار داشته باشي برگردن سمتت!

جمله کوتاه بیو
واقعا مهم نیست که مهم نیستی واسه آدمای مهم زندگیت…!

متن و جملات بیو غمگین
مَن چیزیم نیس 🙂 فَقَط اَز دَرون مُردَم

**

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :”)

**

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

**

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

**

شاعر میگه:خوبتو میگن ولی بدتو میخوان تولدت ن ولی ختمتو میان

**

متن بیو غمگین

جملات بیوگرافی غمگین
من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

**

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

**

فَردامون عَز دیروزمون، دیروزتره:)

**

هَـمْـیـشِـه اوْنـیٖ کِـه تُـو خـیٰـآلـتِـه بـیٖ خـیـآلـتِـهِ

**

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

**

متن بیو غمگین

متن غمگین تنهایی برای بیو
دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

**

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

**

چون میگذرد غمی نیس اما به ولله همین درد کمی نیس…

**

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده

**

متن بیو غمگین

جمله کوتاه برای بیو غمگین
این زندگی مفتشم گرونه مال خودتون…

**

زندگی مث پانتومینه حرف دلتو ب زبون بیاری باختی

**

هی دلت مرگ بخواد…. مرگ هی ناز کنه:)

**

خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من/ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت:)

**

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

**

متن بیو غمگین

متن کوتاه غمگین برای Bio
تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..))

**

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی……(:

**

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمیبینیم . .

**

ماهیگیر دلش سوخت،این بار ماهی بود که از تنهایی غلاب را رها نمیکرد

**

و من اونیم که غصه:(هارو خندوند:)

**

به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..

**

متن بیو غمگین

جملات زیبا و کوتاه برای بیو
سردرد‌یعنی…..یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

**

نفرین به جهانی که غمش قسمت ما شد

**

به قول چاوشی نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری…

**

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادربفهمد

**

شّآدِ بُودَن تَنهآ اِنتِقامیست کِّ میتوآن از دُنیآ گِرِفت

**

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!

**

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ

**

خودمونو غرق خاطرات کسی کردیم که حتی یادش نیست با ما خاطره داره

**

تا حالا چند بار به آرزوهات رسیدی که همش آرزو میکنی …!

**

متن بیو غمگین

جمله زیبا و کوتاه برای بیو اینستاگرام
من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه

**

رُز ڪآشٺم فڪر نمی ڪردم بع جآش ڪاڪٺوس دَرآد 🙂

**

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

**

ما به ندیدنا به نرسیدنا به نشدنا عادت داریم

**

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

**

ماه پشت ابر نمیمونه ولی غصه پشت خنده چرا

**

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

**

خستگی برای من دیگه فقط یه احساس نیست، یه سبک زندگیه…!

**

متن بیو غمگین

جملات خاص غمگین برای بیو
شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

**

ستاره بخت ما چراغ هواپیما بود

**

فقط نفس میکشیم اسمشو نزار زندگی

**

خدایا حالو روزمو میبینی این روزا فقط مثل خودت نگاه میکنم میگذرم

**

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

**

حرفایِ نگفته شده یِ تو ذهنم فشار به قلبم میاره …

**

سیگار،ارزوهاییه که لای کاغذ پیچیده شده.

**

از خاک به خاک ازمرگ چ باک

**

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!

**

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

**

چقد احمقانس توقع یک فال شیرین ازقهوه ای تلخ

**

متن و جمله بیو کوتاه ناراحت کننده
گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

ادامه مطلب  تغییر رمز اینستاگرام بدون داشتن رمز قبلی بدون ایمیل

**

ایفاگر نقش درد در لبخندی از جنس ناچاری…!

**

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

**

سنگین‌ترین درد ینی وقتی که هیچ کاری از دستت واسه عزیزت برنیاد

**

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….

**

شایَد جای دِگَر به دُنیا آمده ایم و اینجا جَهَنَّم ماست…

**

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

**

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!

**

منمو گیجی و قرص یه حس هیچی و بغض

**

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی…

**

متن های زیبای کوتاه و غمگین برای بیوگرافی
صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

**

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

**

وشاید ما جای دیگری مرده ایم واینجا جهنم ماست…

**

کاش زندگی دنده عقب داشت

**

دنیا به ما نیومد ما به دنیا اومدیم

**

‏گذشته شبیه اتاقی پر از صندلی‌های خالیست که دیگر هیچ وقت پر نمیشند…

**

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن

**

بغض سنگین مرا دیوار میفهمد فقط!

**

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!

**

جملات غمگین عاشقانه بیو
دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.

**

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

**

غـم هم اگر ترک کند مرا تـنهای تـنها میشوم..

**

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

**

ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران.

**

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست

**

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

**

من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..

**

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

**

جمله کوتاه بیو غمگین
خنده بر لب میزنم تا کس نداند حاله من، ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

**

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

**

میخوام کسی بشم که شبیه کسی نشم

**

“واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی”

مطالب مرتبط
متن تسلیت فوت همسر + جملات غمگین برای فوت زن یا شوهر

متن بیو واتساپ غمگین + جملات خیلی کوتاه غم انگیز برای…

**

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!

**

تَـنهـا تَـر اَز سُکـوتَـم،بـی پَـرده مِثـل فَـریـاد

**

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

**

ما همانیم که بی هیچ سرانجامی خوشیم

**

یک روز خب میاد اما وقتی ما به شب ها عادت کرده ایم

**

خیلی درد ناکه وقتی کسی بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می شه

**

متن بغض دار بیو
به من اجازه چاپ نمی دهند می گویند داستانی که نوشته ای قابل باور نیست اما من فقط خاطرات خودم رانوشته ام

**

کاش گونه هام چتر داشتن .. آخه منطقشون خیلی بارونیه

**

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

**

غمگین ترین آهنگ دنیا صدای مادری که داره واسه پسر مرده اش لالایی می خونه

**

سیگار کشیدن بده ولی دلیلی ک براش سیگار میکشی خیلی بدتره…

**

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

**

این قافله عمر عجب میگذرد …

**

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

**

از بخت بد ما ستاره آسمونمون چراغ چشمک زن هواپیما بود

**

دلم گرفته اول از خودم بعد از بقیه.

**

جنگل سوخته را وعدهٔ باران میدهی…

**

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

**

بعد عمرے عاشقی ؛ آخر نفهمیدم چرا … آنڪـه میمردم برایش … رفت و تنهایم گـذاشت….

**

جرعتشو داری منو با زخمایی که هیچ وخ خوب نمیشن دوست داشتع باشی!؟

**

مثل سیگار نصفه افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود

**

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..

**

‏بی عاطفه نیستم فقط یاد گرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم.

**

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه

**

خنده بر لب ما سوخته دلان حرام است

**

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن…

**

وقتی نتونم خعلی حرفارا یزنم با ی لبخند فیک تمومش میکنم

**

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش

**

دیدی که مرا هیچکسی یاد نکرد، جز غم؟

**

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

**

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

**

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟…

**

میشه رو این اسمون نوشت……🖊 تف ب این دنیای زشتٔ…..

**

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …

**

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

**

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره  ]

**

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

**

با انتقام گرفتن دلت خنک میشه ولی دردت بیشتر میشه…..

**

کاش میشد بعضی اوقات را مُرد

**

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

**

دل ما دریا بود همون جایی ک همه دوص داشتن غرق بشن…!

**

در دشت پر از گل فقط خار گل ها به ما رسید…

**

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.

**

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

**

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

**

مثل بعضی مواقع …اندکی از قسمتی …تا ناحیه ای …داغون

**

سکوت کن گاهی سبک نشی سنگین تری…

**

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

**

زندگی من خلاصه ای از رویاهای بر باد رفته است…

**

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست…

**

درد یعنی: بخوایش نخوادت…

**

متن و جملات زیبای بیو پسرانه و دخترانه
حقا که غمت از تو وفادار تر است…!

**

زندگی به طرز بدی داره بازیمون میده…

**

ی وختایی ی چیزایی سهمت نیس بفهم

**

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده

**

حسرت… ینی تویی که در حال بودنت ، ارزوتو دارم

**

هی چرخ زدُ و چرخ زد این چرخ فلک, شد نوبت چرخیدن ما،پنچر شد!

**

سرگشته محصیم و در این وادی حیرت عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

**

دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده

**

غرور قدرت دارع ولی شادی بودنتو ازت میگیرع من حاظرم قدرتمند باشم شاد نباشم

**

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره

**

اتفاقات خوب زندگیم کجا گیر کردین که نمی افتین؟؟

**

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

**

صدای گریع عای من تموم شهرو برداشد،یکی عینجاص کع عگع نباشی میمیرع

**

مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..

**

نه دامیست نه زنجیر؛ همه بسته چراییم؟

**

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

**

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

**

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

**

کاغذی که مشتاق نوشتن خاطراتم بود سوزاندم

**

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد، تا من با خودم گپی بزنم…

**

دود شدم کم اوردم ولی کم نشدم خورد شدم غرق شدم ولی خب خم نشدم!

**

اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..

**

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

**

چیزی که خیلیا نمیفهمن اینه که لغت “ببخشید” پاک کن نیست

**

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

**

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

**

همیشه همه رو درک کردم ولی هیچکس هیچ وقت یه لحظه هم مرا درک نکرد

**

جهنم هرکس همونجایی هستش که حرفاشو نمیفهمن

**

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

**

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

**

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

**

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

**

سالها طول کشید تا اینکه بفهمم.چرا ی جای کارم میلنگه،چون تصمیمات من از تصمیمات کبری یه نقطه بیشتر داره

**

از رنجی خسته‌ام که از آنِ من نیست!

**

میدونید خندهامون الکیه چون ٬چشامون دیگه نمیخندن

**

از یه جایی به بعد فقط حس میکنی دیگه نه میشنوی نه حرف میزنی و نه میبینی

**

کات کردنم باهاش کار پنج دقیه بود ولی حسرتش کار یک عمر

**

جماعتی که آسمان را به گریه می اندازند از گریه گریزانند

**

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است .

**

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

**

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم

**

مارو نترسون از قفس دنیامونم مثل بعضیا خفس

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا