دسته‌بندی نشده

+1000 تا متن برای بیوگرافی در سال 1400

بیوگرافی خاص

بیو جدید ۱۴۰۰

بیوگرافی دخترونه با شخصیت

بیوگرافی جدید ۱۴۰۰

بیو خاص 1400

بیو شاخ جدید ۱۴۰۰

بیوگرافی دخترانه شیک و خاص

بیوگرافی جدید 1400

بیو گرافی جدید ۱۴۰۰

بیوگرافی شیک کوتاه دخترانه

 • بیو گرافی
 • متن بیو گرافی
 • متن بیوگرافی
 • متن برای بیوگرافی واتساپ
 • متن بیوگرافی کوتاه دخترانه
 • بیوگرافی خاص جدید ۱۴۰۰
 • بیوگرافی شیک کوتاه
 • بیوگرافی ۱۴۰۰
 • بیوگرافی 1400
 • بیو دخترانه جدید ۱۴۰۰
 • متن دخترونه برای بیوگرافی
 • بیوگرافی خاص برای واتساپ ۱۴۰۰
 • بیو جدید 1400
 • بیوگرافی واتساپ جدید ۱۴۰۰
 • بیو عاشقانه ۱۴۰۰
 • بیوگرافی شیک و خاص
 • بیوگرافی. خاص
 • بیوگرافی شیک و خاص دخترانه
 • متن برای بیو گرافی
 • بیو عاشقانه جدید ۱۴۰۰
 • متن برای بیوگرافی
 • بیو گرافی دخترونه با شخصیت
 • متن برای بیوگرافی واتساپ دخترانه
 • متن بیوگرافی دخترانه
 • متن برای بیوگرافی دخترانه
 • بیوگرافی‌دخترونه
 • بیوگرافی سال ۱۴۰۰
 • بیو گرافی ۱۴۰۰
 • بیو جدید عاشقانه ۱۴۰۰
 • بیوگرافی جدید دخترانه
 • متن بیو جدید ۱۴۰۰
 • بیو گرافی دخترونه شیک و خاص
 • بیوگرافی
 • بیو دخترانه شیک
 • بیوگرافی های خاص
 • بیوگرافی ساده و شیک
 • بیوگرافی دخترانه زیبا برای واتساپ
 • بیو دخترانه شاخ جدید
 • متن بیوگرافی خاص دخترونه
 • متن زیبا بیوگرافی دخترانه
 • متن جدید برای بیوگرافی
 • بیوگرافی مثل الماس باش
 • بیوگرافی دخترونه
 • بیوگرافی دخترانه جدید ۱۴۰۰
 • بیوگرافی دخترونه خاص
 • متن زیبا برای بیو گرافی
 • بیوگرافی دخترانه کوتاه
 • بیو خاص جدید ۱۴۰۰
 • بیوگرافی واتساپ
 • بیوگرافی دخترانه شیک
 • بیو گرافی خاص
 • بیگرافی خاص
 • بیوگرافی کوتاه دخترانه
 • بیوگرافیدخترونه
 • بیو 1400
 • بیو جدید واتساپ ۱۴۰۰
 • متن بیوگرافی دخترونه
 • بیو کرافی
 • متن زیبا برای بیوگرافی
 • بیوگرافی عاشقانه جدید ۱۴۰۰
 • بیوگرافی‌خاص
 • متن برای بیو گرافی دخترونه
 • متن بیوگرافی دخترانه کوتاه
 • بیو گرافی۱۴۰۰
 • بیوگرافی جدید
 • بیو ۱۴۰۰
 • بیو‌گرافی خاص
 • بیوگرافی شیک
 • بیو دخترانه کوتاه
 • بیوگرافی دخترونه خاص جدید
 • بیوگرافیخاص
 • بیوگرافی شیک دخترانه
 • بیوگراق
 • بیوگرافی با شخصیت دخترانه
 • بیو دخترانه شکلک
 • بیوگرافی واتساپ دخترانه
 • دختر ی حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه👑👑👑👑
 • بیو واتساپ جدید 1400
 • پیو گرافی
 • بیوگرافی خاس
 • بیوگرافی خلص
 • بیوگرافی جدید عاشقانه ۱۴۰۰
 • بیو گرافب
 • متن دخترونه خاص برای بیو
 • بیوکرافی خاص
 • متن برای بیو دخترونه
 • بیوگرافی جذاب دخترانه
 • متن بیو گرافی دخترونه
 • متن بیوگرافی زیبا
 • متن بیوگرافی واتساپ
 • بیو گرافی دخترونه
 • بیوگرافی.دخترونه
 • بیو جدید ۱۴۰۰ عاشقانه
 • بیو دخترونه کوتاه
 • متن خاص دخترونه برای بیو
 • بیو گرافی.
 • بیوگرافی دخترانه خاص
 • بیو لاکچری دخترونه
 • بیو کوتاه دخترانه
 • متن جدید بیوگرافی
 • متن زیبا برای بیوگرافی تلگرام دخترونه
 • بیوگرافی دخترونه شیک
 • بیوگرافی مهم نیست چندتا ستاره بهم چشمک میزنه
 • متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه
 • متن دخترونه بیوگرافی
 • بیگرافی دخترونه
 • بیوگرافیی
 • بیوگرافی برای واتساپ دخترانه
 • بیو گرافی دخترونه خاص کوتاه
 • بیوگرافی خاص دخترونه
 • بیو دخترونه خاص و شیک
 • بیوگرافی ناب دخترونه
 • متن دخترانه کوتاه برای بیو
 • متن لاکچری دخترونه برای بیوگرافی
 • بیوگرافی شیک کوتاه برای واتساپ
 • بیوگرافی جدید سال ۱۴۰۰
 • بیوگرافی واتساپ دخترونه
 • بیو واتساپ دخترانه
 • بیوگرافی دخترانه جذاب و شیک
 • متن دخترانه برای بیوگرافی
 • بیو ساده دخترانه
 • بیوگرافی دخترونه برای اینستا
 • بیوگرافی دخترونه برای تلگرام
 • بیو خاص و لاکچری دخترونه
 • بیوگرافی دخترانه شیک و خاص جدید
 • بیوگرافی دخترونه کوتاه
 • بییو گرافی
 • بیو گرافی شاد
 • بیوگرافیک
 • بیوگرافی شیک و خاص دخترونه
 • بیو گراق
 • بیوگراع
 • متن‌برای بیوگرافی
 • متن بیوگرافی واتساپ دخترونه
 • بیو غمگین جدید ۱۴۰۰
 • برای بیوگرافی
 • بیوگرافی خاص کوتاه دخترانه
 • بیوگرافی جدید برای واتساپ ۱۴۰۰
 • متن برای بیوگرافی دخترونه
 • بیو خاص دخترونه
 • بیوگرافی ساده دخترانه
 • متن کوتاه برای بیوگرافی دخترانه
 • بیو گرافی ساده
 • بیو.گرافی
 • بیوگرافی دخترونه قوی
 • بیوگرافی کوتاه دخترونه
 • بیوگرافی خاص شیک دخترانه
 • بیوگرافی شیک کوتاه دخترونه
 • متن جدید ۱۴۰۰
 • متن قشنگ دخترونه برای بیو
 • بید گرافی
 • بیو رویایی دخترانه
 • بیوگراغ
 • بسو گرافی
 • بو گرافی
 • بیو رافی
 • بیوگرافی قشنگ دخترونه
 • بیوگرافی متن
 • متن دخترونه زیبا برای بیوگرافی
 • مهم نیست چندتا ستاره بهم چشمک میزنه من همیشه نگاهم به ماهه به انگلیسی
 • بیوگرافی برای تلگرام
 • بیوگرافی دخترونه اینستا
 • بیو دخترونه شاد
 • بیو دخترانه برای واتساپ
 • بیو شیک و خاص دخترانه
 • بیو گرافی دخترونه زیبا
 • بیوگرافی شیک کوتاه برای واتساپ دخترانه جدید
 • متن برای بیوگرافی واتساپ دخترونه
 • بیو گرافی منطقی
 • بیوگرافی شیک دخترانه جدید
 • متن برای بيوگرافي
 • متن خوشگل برای بیوگرافی
 • بیو دخترونه جدید
 • بیوگرافی دخترونه جدید
 • حرف دخترانه برای بیوگرافی
 • بیو کوتاه دخترونه
 • بیو گرافی دخترونه شاخ
 • بیوگرافی دخترونه قشنگ
 • بیوگرافی شیک دخترونه
 • بیو‌ گرافی
 • بیو‌گرافی دخترونه
 • بوی گرافی
 • بیوگرافی دخترونه لاکچری
 • متن بیوگرافی خاص
 • متن زیبا برای بیوگرافی دخترانه شیک
 • ییو گرافی
 • بیوگرافی دخترونه شاد
 • بیو گرافی شیک
 • بیو که عشقم روته
 • معنی 🖇 نی نی سایت
 • بیو برای واتساپ دخترانه
 • بیو دخترونه برای واتساپ
 • بیو واتساپ دخترونه
 • متن برای بیو گرافی شاد
 • متن برای بیوگرافی تلگرام
 • بیو برای واتساپ دخترونه
 • بیو گرافی واتساپ
 • نوشته برای بیوگرافی دخترانه
 • بیو دخترونه شیک
 • بیو قشنگ دخترونه
 • بیو گرافی دخترونه ساده
 • متن بیو خاص دخترونه
 • بیو دخترانه ساده
 • بیو دخترونه
 • بیو واتساپ شخصیتی
 • بیو گرافی باحال دخترانه
 • بیو گرافی جدید
 • بیودخترانه شاخ
 • بیوگرافی خاص دخترونه کوتاه
 • بیوگرافی واتساب
 • بیو تلگرام دخترونه
 • بیوگرافی دخترانه جدید شیک
 • بیوگرافی زیبا دخترانه
 • متن بیو اینستا دخترونه
 • متن جالب برای بیوگرافی
 • متن دخترونه برای بیوگرافی واتساپ
 • یه متن دخترونه برای بیوگرافی
 • بیو گرافی دخترونه برای واتساپ
 • بیوگرافی برای دختر
 • بیوگرافی دخترونه عاشقانه
 • بیوگرافی دخترونه ناز
 • بیوگرافی ۱۴۰۱
 • متن بیوگرافی قشنگ دخترونه
 • متن جالب بیوگرافی
 • متن کوتاه دخترونه برای بیوگرافی
 • بیو خاص کوتاه دخترانه
 • بیو دخترونه عاشقانه
 • بیو منطقی واتساپ
 • بیو گرافی دخترونه قشنگ
 • بیو گرافی دخترونه لاکچری
 • بیوگرافی جذاب دخترونه
 • بیوگرافی دخترونه با شخصیت انگلیسی
 • بیوگرافی دخترونه شاخ برای واتساپ
 • بیوگرافی شیک کوتاه برای واتساپ دخترانه
 • بیوگرف
 • متن برای بیوگراف
 • بیو گرافق
 • بیو گرافی دخترونه کوتاه
 • بیوگرافی حاص

متن بیو دخترونه شاخ

مجموعه جدید از متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک برای شبکه های اجتماعی شما همچون تلگرام ، اینستاگرام و واتساپ به صورت جذاب و زیبا

” در ادامه می توانید متن بیو های شیک دخترانه را مشاهده کنید “

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو ۱ “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ ۱″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “۱ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

– – – – – – – – – –

وقتی که به جای بمان ، می گویی هر طور راحتی ، بوی خینت می دهی !

– – – – – – – – – –

نفس من دیگه به نفسای تو بنده کی میتونه حتی شبیهت بخنده

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

دلتنگی ، زبون نفهم ترین حسه ، حالا تو هی براش منطق بیار !

– – – – – – – – – –

یک زن موفق کسی است
که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند
بنیادی محکم بسازد.

– – – – – – – – – –

به یک دختر کفش مناسب بدهید
و او می تواند جهان را فتح کند.

– – – – – – – – – –

دختر ی حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه👑👑👑👑

– – – – – – – – – –

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب
به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه جدید برای تلگرام

– – – – – – – – – –

اگه دُختر نَباشَد 😣عَروسک ها یَتیم میشَوند 😔😔

– – – – – – – – – –

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

– – – – – – – – – –

خدا بعضی از دخترها🧍🏻‍♀️ را آفرید تا فقط ثابت کنه دخترم 🧍🏻‍♀️میتونه مرد🧍🏻‍♂️ باشه!😊

– – – – – – – – – –

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

– – – – – – – – – –

فرق است بین کسی که تنها مانده ، با کسیکه تنهایی را انتخاب کرده !

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

– – – – – – – – – –

متن بیو دخترانه خاص و جذاب

– – – – – – – – – –

دختری نباشید که به مرد نیاز داشته باشد
دختری باشید که مرد به آن نیاز دارد!

– – – – – – – – – –

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

– – – – – – – – – –

قرار نبود وقتی رو صورتش دست می کشم ، بره عکس بعدی !

– – – – – – – – – –

ادامه مطلب  معرفی بهترین کرم پودر 24ساعته

من همون دختری ام که واسه هیشکی مهم نیست♡

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

پاش بیفته گردن, چیه کمر هر چی پسره میشکونم دختر ک باشیو رو رفیقت غیرت داشته باشی

– – – – – – – – – –

مثل الماس با ارزش و نادر باشید
نه مثل سنگی که در همه جا یافت می شود.

– – – – – – – – – –

زیبایی دیگران را تحسین کنید
بدون اینکه خودتان را زیر سؤال ببرید.

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی غمگین دخترونه

– – – – – – – – – –

درونـ من دختریـ غمگینـ و بریــدع از زندانیـ که نامشـ زندگیـــست مردهـــ

– – – – –

من یک دختر زیبا هستم
و می توانم هر کاری را که می خواهم در زندگی انجام دهم.

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

درونـ من دختریـ غمگینـ و بریــدع از زندانیـ که نامشـ زندگیـــست مردهـــ

– – – – – – – – – –

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

– – – – – – – – – –

 

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بیو گرافی دخترونه جدید ۲۰۲۱

 

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

دختر بودن سخت است
اما هنوز دختر بودن بسیار شگفت انگیز است.

– – – – – – – – – –

روی پیشونی فرشته ها🧚‍♀️ نوشته ✍هرکی دختر داره جاش وسط بهشته 👣🌈

– – – – – – – – – –

متن دخترونه برای بیوگرافی

– – – – – – – – – –

اگه رفتی دیگه برنگرد دختره دیگه با اینکه قلبش هزار تیکه شده اما
با همون لبخندت دوباره عاشقت میشه منطق هم حالیش نمیشه چون اون یه دختره🖤

– – – – – – – – – –

قلب یک دختر بزرگ است
موهای او بلند است
و لبخندش بزرگ است
چون اسرار زیادی در آن ها نگه می دارد.

– – – – – – – – – –

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

– – – – – – – – – –

دختر ک باشی درڪ میکنے چیزایے رو ڪ لازم نیس درڪ کنے

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترانه کوتاه

– – – – – – – – – –

هی تو میدونی همه دنیامی برگرد نیستی بی تو چقدر این شبا سردن

– – – – – – – – – –

من به آینه اتاقت حسودیم میشه به رفیقات که باز میان پیشت

– – – – – – – – – –

زنان قوی جهان را تسخیر می کنند.

– – – – – – – – – –

فرشته ها همیشه وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن دخت😍😘

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉

– – – – – – – – – –

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

– – – – – – – – – –

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

– – – – – – – – – –

بیوگرافی شیک دخترونه تلگرام

– – – – – – – – – –

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

– – – – – – – – – –

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بیوگرافی غمگین دخترانه مرداد ۱۴۰۰

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

– – – – – – – – – –

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

وقتی نیستی با همه ی ی آدم های‌ دنیا هم احساس تنهایی می‌کنم….!

– – – – – – – – – –

تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕

– – – – – – – – – –

جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت
بر همان عهد که بودیم برآنیم هنوز

– – – – – – – – – –

وقتی دلم برای تو بی تاب میشود
چشمم برای دیدنت مشتاق میشود
آن قدر خجالت می کشم که عشقم به تو
پشت ردیف و قافیه پنهان می‌شود

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترانه عاشقانه

– – – – – – – – – –

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮﻡ
ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ
ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ …

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

– – – – – – – – – –

و یِک نَفر در اینجا بَرای “نَفـــــس” کِشیدَن “تُـــــو” را بَهانِه می کُند((:🍃 ‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

– – – – – – – – – –

تو مَرجانی❤️ تو دَر جانی ❤️اَگَر قَلبَم صَدَف باشَد❤️ میان آن تو پِنهانی❤️

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

– – – – – – – – – –

تـو چـه کـردی کـه دلمـ … ایـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترانه شاد و با حال

– – – – – – – – – –

عشق فقط یک کلام خودم و خودش والسلام

– – – – – – – – – –

تُو نیمِه دیگه احسآسِ منی!

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: از کجا بفهمیم هاید استوری شدیم؟

– – – – – – – – – –

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

– – – – – – – – – –

دوست‍ داشتمــ💫 ولی الان نهـ🔪 چون‌دیگه‌ عاشقتمـ🍁👐

– – – – – – – – – –

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

– – – – – – – – – –

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

– – – – – – – – – –

تکست دخترونه شیک

– – – – – – – – – –

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

– – – – – – – – – –

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

– – – – – – – – – –

طُ وآسه دَرک تَنهایی هآیِ مَن زیآدی دورِت شُلوغهِ 🙂

– – – – – – – – – –

ب اندازه ی تمام دیونه های دیونه خونه دیونه وار دوسد دارم😍

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

– – – – – – – – – –

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

– – – – – – – – – –

قـَوے تـَریـن مـَردِ دُنـیـا اَم بـاشـے مـُحـتـاجِ خـُل بـازیّـاےِ یـِہ دُخـتـَرے

– – – – – – – – – –

متن بیو دخترانه اینستاگرام شاخ

– – – – – – – – – –

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

– – – – – – – – – –

متن بیوگرافی دخترونه کوتاه و شیک

– – – – – – – – – –

ادامه مطلب  با این روش از شر آپدیت ویندوز 11 خلاص شو! | آسان ترین روش برای آپدیت نشدن ویندوز 11

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.

منبع:
پاپ ایمیج

—————————-.

متن بیو تلگرام شاخ و عاشقانه

 

 

اگه سرم پایینه از ترس تو نیست شیرم که باشی خرجت یه کیکه

 

_______________

 

یا میجنگیو عوض میشی یا میمونیو لگد میشی!

 

_______________

 

مواظب باش به کی دست میدی و گرنه همه چیتو از دست میدی

 

_______________

 

ترجیح میدم الکی بخندم تا دلیل اشکمو به همه توضیح بدم

 

_______________

 

آدم ها از آن چیزی که از نزدیک میبینید دورترند 🙂

 

_______________

 

بهت گفتن آدم ؟ نه بابا، بهت تهمت زدن

 

_______________

 

زیادی که خوب باشی بهت شک میکنن یا به عقلت یا به نیتت

 

_______________

 

دلت را به هرکسی نسپار این روزها مردم از سپرده بهره میخواهند

 

_______________

 

کسی رو کوچیک نشمار نقطه هم کوچیکه اما جمله رو تموم میکنه

 

_______________

 

احساس واقعیتونو به هیچ کس نگین ادما فقط توان فهم و درک دروغو دارن

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: آموزش ۰ تا ۱۰۰ بازیابی رمز اینستاگرام از طریق پیامک

_______________

 

به هرکسی دل نبند، آدم سگشم هرجایی نمیبنده چه برسه به دلش

 

_______________

 

این روزها خوشبختی هم رفته دنبال بدبختی‌ هاش …

 

_______________

 

تو غماشون بودیم گفتن جبران میکنیم تو خوشیاشون گفتن جات خالی

 

_______________

 

‏ما آرزو کردیم و حسرتش رو خوردیم، دیگران هوس کردن و لذتش رو بردن

 

_______________

 

‏روی سنگ قبرم بنویسید: خدا بیامرز میخواست خیلی کارا بکنه ولی پول نداشت

 

_______________

 

چه احساس نجیبی است که با دیدن تو طلب عشق زِ بیگانه ندارم هرگز !

 

_______________

 

خداوند سر را آفرید تا روی گردن باشد نه در زندگی دیگران

 

_______________

 

‏اگه وقتایی که تو آسانسور تنهایید تو آینه شکلک درنمیارید، يعنی از درون مردید

 

_______________

 

این قانون زندگی منه بودی نوش نبودی فراموش

 

_______________

 

‏از رفتنها دلگیر نشو! باورکن بسیاری از ماندنها، لیاقت میخواهد

 

_______________

 

ماهی آزادیشو مدیون دریاست، پاییز زیباییشو مدیون برگاست

 

متن بیو تلگرام عاشقانه و انگلیسی شاخ

متن های زیبا برای بیو تلگرام

 

Your true love will see your flaws, and stay anyway

 

عشق واقعی خطاهاتو میبینه و در هرصورت میمونه

 

_______________

 

گریه میکنی میگن ولش کنین بزار راحت باشه میخندی میگن چیه بگو ما هم بخند

 

_______________

 

عطر تو در هواست! می‌ آیی یا رفته‌ ای؟

 

_______________

 

وقتى تو سكوت زندگيت رو بسازى، نميدونن به چى حمله كنن

 

_______________

 

‏سادگی آدما رو ازشون می گیرید بعد میگید جامعه شده پره گرگ ؟

 

_______________

 

دستم نمی رسد به بلندای چیدنت باید بسنده کرد به رویایِ دیدنت ..!

 

_______________

 

اگه برای اون چیزی که میخواهی نمیجنگی، برای اون چیزی که از دست دادی هم گریه نکن

 

_______________

 

‏دیگه چه فرقی میکنه راهی که جلو روته درسته یا اشتباه وقتی تنها راه همینه

 

_______________

 

‏وقت گذاشتن برای هر بي لياقتی كه ياد گرفته فقط هرز بپره، تباه كردن عمر خودته

 

_______________

 

من خرو به خیلی از آدما ترجیح میدم جفتشون نفهمن اما خر بی ادعاست

 

_______________

 

‌مرو که با تو هر چه هست میرود …!

 

_______________

 

و من خدارا دارم بین تمام نداشته هایم …

 

_______________

 

دوستت دارم هایت را بگو تو اگر نیاز به گفتن نداری من سخت محتاج شنیدنم

 

_______________

 

‏صبر كردن تا جايى معنى ميده كه آسيب نبينى. ازون به بعدش فقط ضرره ولاغير

 

_______________

 

هیچ وقت نتونستم یاد بگیرم که وقتی کسی حواسش بهم نیست حواسمو ازش پرت کن

 

_______________

 

‏دختر باهوش دختری نیس که خنگ نباشه دختریه که بدونه کجا خنگ باشه

 

_______________

 

و چقدر خداوند تُ را فقط برای من آفریده است.

 

_______________

 

Your best teacher is your last mistake

 

بهترین معلم تو آخرین اشتباهيه که مرتکب شدی

 

_______________

 

آدما میرن دنبال لیاقتشون پَس بِزارین حق انتخاب رو به خودِشون بدیم!

 

_______________

 

ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺖ ! ﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺪﺍﯾﺖ ﮔﺮﺩﻡ …

 

_______________

 

مهم نیست چندتا ستاره بهم چشمک می‌ زنه؛ من همیشه نگاهم به ماهه

 

متن بیو تلگرام انگلیسی شاخ و عاشقانه

بیو تلگرام خاص و جدید با عکس نوشته

 

رفيقم بود كولش كردم خسته نشه پياده شد گفت عجب خری بود !

 

_______________

 

‏من از همه بدم میاد علی الخصوص تو که فکر میکنی از این جمله مستثنایی

 

_______________

 

پارادوکس تلخ تر از این !؟ که “تو” “دورترین ” آدمِ “نزدیکِ ” منی 🙂

 

_______________

 

گفتنِ راز دیگران خیانت است، و گفتنِ راز خود حماقت

 

_______________

 

‏گاهی وقتا گیم اُوِر بشی بهتره تا فقط تو یک مرحله بمونی !

 

_______________

 

نزار سر به سرم، من خودم دردسرم …

 

_______________

 

وقتی باهات حرف میزنم سرتو تکون نده صدا زنگولت تو مخمه

 

_______________

 

در این شهر بی صداقت، رفاقت بی رفاقت

 

_______________

 

هر چقدر به خودت برسی باز به من نمیرسی

 

_______________

 

اون که برات کف ميکنه دلستره نه من

 

_______________

 

سنگینه هضم من برات، بکش کنار مرسی فَــدات

 

_______________

 

عزیزم وقتی دو نفر با هم خوشحال و خوشبختند به تو چه که بهم میان یا نه

 

_______________

 

بی تو آوارم و بر خویش فرو ریخته ام ای همه سقف و ستون و همه آبادی من

 

_______________

 

Don’t look for society to give you permission to be yourself

 

واسه این که خودت باشی لازم نیست از جامعه اجازه بگيری

 

_______________

 

خدایا به سلامتی خودت نه بنده های بیخودت

 

_______________

 

تو رل بودن مهم نیست تو دل بودن مهمه

 

_______________

 

از من خوشت نمیاد!؟ یه نقشه بگیر یه ماشین جور کن برو به جهنم

 

_______________

 

من آسمان پر از ابرهای دلگیرم / اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم

 

_______________

 

واسه اینکه تنهام، نمیخوامت، واسه اینکه میخوامت، تنهام…!

 

_______________

 

ﺍﮔﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﻮﻥ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﯾﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺷﻤﺎﺑﺸﯿﻢ … ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾﺰم

 

متن بیو تلگرام غمگین و عاشقانه جدید

متن های بیوگرافی برای تلگرام

 

از این به بعد هرکیو تحویل گرفتم، بهش رسید میدم که بعدا واسم شاخ نشه

 

_______________

 

به بعضیام باس بگم اونی که تو شدی عشقش ما بهش میگیم کشمش

 

_______________

 

اگه بین منو یکی دیگه دو دلی لطفا منو انتخواب نکن

 

_______________

 

بزارين یه حقيقتيو براتون روشن كنم مقصدی وجود نداره … همش مسيره

 

_______________

 

کلمه ی دوستت دارم مسئولیت میاره عین تف این ور اون ور پرتش نکنید

 

_______________

 

Never be regret of what made you laugh

 

هیچ وقت از چیزی که باعث خندیدنت شده؛ پشیمون نباش

 

_______________

 

‏اگه امروزت با دیروزت فرقی نداشت خوش بحالت حداقل بدبختی جدیدی نداشتی

 

_______________

 

زندگی ثابت کرد که بیشتر از سنت بفهم ولی حرف نزن

 

_______________

 

ترسناکترین چیز در مورد فاصله اینه که نمیدونی دلتنگت میشن ‏یا فراموشت

 

_______________

 

هیچوقت وسط خوشحالیات سر تو بالا بردی بگی خدایا شکرت ؟

 

_______________

 

اگه نميتونيد رو حرفتون وايسيد حداقل بشينيد

 

_______________

 

روی سنگ قبرم بنویسید: وی بصورت ناخواسته و با گریه بدنیا آمد

 

_______________

 

یاد گرفتم بخندم و ببخشم خدا نیستم ولی زیر سایه اش بزرگ شدم

 

_______________

 

قید دلتنگی را بزن نبض کسی که مرده، گرفتن ندارد

 

_______________

 

قبل از اینکه منو قضاوت کنی، مطمئن شو که آدم بی عیبی هستی

 

_______________

 

می گویند فردا بهتر خواهد شد … مگر امروز، فردای دیروز نیست ؟

 

_______________

 

تو با تمام زن ها فرق داری ، گل های پیراهنت هیچ وقت پژمرده نمیشوند !

 

_______________

 

‏ما پشمالو نیستیم، فقط خاک بدنمون حاصلخيزه

 

_______________

 

وقتی می‌ خندی احساس می‌ کنم غم دروغی بیش نیس

 

متن بیوگرافی تلگرام خاص و شاخ احساسی

متن برای بیوگرافی تلگرام با عکس نوشته

 

When you‘re giving up, someone is still going

 

وقتی داری تسلیم میشی یکی دیگه هنوز داره ادامه میده

 

_______________

 

‌‏گفتن بعضی حرفا اونقدر تلخه که مزه دهنت عوض میشه …!

 

_______________

 

احساساتو نمیتونی با کلمات توصیف کنی فقط با قلب که میشه درکش کنی

 

_______________

 

سنت که بالاتر میره برا خودتم حوصله کم میاری، دیگه چه برسه به بقیه …

 

_______________

 

‏تنها چیزی که تو زندگیم هر روز بیشتر از دیروز دارم غمه…

 

_______________

 

گاهی وقتا لازمه دستتو بزاری رو قلبت و بگی : میدونم سخته، ولی طاقت بیار

 

_______________

ادامه مطلب  بهترین محل قرار دادن مودم کجاست؟ | کجا مودم بهتر آنتن میده؟

 

‏رابطه ی با ارزش، فقط رابطه ايه كه دو نفر دلشون از هم قرص باشه

 

_______________

 

به من زنگ نزن به دیدنم بیا … این تلفن لعنتی دکمه‌ی آغوش ندارد

 

_______________

 

خاطراته تو دنیای مرا سوزاندند تا كه فراموش شود یاده تو، هر چند نشد

 

_______________

 

من از دریایه طوفانی گذر کرد، مرا از نم نمه باران نترسانید

 

_______________

 

تو نباشى، مثل اين است كه واردِ بهشت شوى؛ خدا رفته باشد

 

_______________

 

کی میگه این روزها گرونیه مارو که ارزون فروختن

 

_______________

 

مغرور نشو برای من بی انصاف ! من کوه غرور بوده ام، قبل از تُ …

 

_______________

 

اگه میخوای دروغی نشنوی، اصراری برای شنیدن حقیقت نکن …

 

_______________

 

‏یه جور خوشبختی هم اینه که موزیک گوش کنی و هیچ مخاطبی به ذهنت نیاد

 

_______________

 

‏یه تکون بدید به زندگیتون بذارید آدمایی ک شل واستادن کنارتون بریزن …

 

_______________

 

بی تو … حتی مهربانی، حالتی از کینه دارد ..!

 

_______________

 

تهدید کردنات دیگه عادی شده … اگه بلدی حمله کن

 

_______________

 

ميگم دلبر تو همونى كه حتى دردِ نبودنت قشنگ تر از شوقِ بودن بقيه ست ..!

 

_______________

 

تو چه دانی که چه‌ ها کرد فراقت با من …!

 

جملات و متن های بیو تلگرام انگلیسی

 

تو خواستنی ‌ترین نتوانستنِ منی …

 

_______________

 

صبور باش حتی اگر هر ممکنی غیر ممکن به ‌نظر بیاد

 

_______________

 

می ‌خواهم … از این پس … تمامِ ماجرا تو باشی !

 

_______________

 

جز عشق گناهی نیست در نامه ‌ی اعمالم

 

_______________

 

گر تو، گرفتارم کنی؛ من با گرفتاری خوشم ❤

 

_______________

 

همین که هستی دوستت دارم؛ حتی سایه ‌ات را که هرگز به آن نمی ‌رسم

 

_______________

 

چه ميدانستم كه كار نگاه تو رستاخيز بود …!

 

_______________

 

و زندگی با دوستت دارم ‌های بغل ‌دار بیشتر می ‌چسبد …

 

_______________

 

‏تنها چیزی که آرومم می‌ کنه پر شدن اسمت تو صفحه‌ دوم شناسناممه، همین

 

_______________

 

خودم را خوب سنجیدم، بدون ت نمی ارزم

 

_______________

 

یک ذره وفا را، به دو عالم نفروشیم ! هر چند در این عهد، خریدار ندارد

 

_______________

 

مانند پاییز می مانی ! آدم نمی داند چه بپوشد وقتِ دیدنت

 

_______________

 

تو را دوست دارم به وسعت جهانمان و بی نهایت را نمی توان مقدار گرفت

 

_______________

 

چه حرفایی که ساعت ها تایپ کردیمو هیچ وقت نفرستادیمشون !!

 

_______________

 

چاله لپ بهونس کسی که بخواد دل ببره با چاله چوله های زندگيشم دلتو میبره

 

_______________

 

كاش اونايی كه چوب سادگيشونو ميخورن، یکمی هم نون مهربونيشون رو بخورن

 

_______________

 

چشمی به رهت دوخته ام باز، که شاید بازآئی و برهانیم از چشم به راهی

 

_______________

 

Silence is the most powerful scream

 

سکوت قوی ترین فریاد است.

 

_______________

 

یه جاهایی هم هست تو غصه نمیخوری … غصه رسماً میخورتت!

 

_______________

 

Desire makes the impossible, possible

 

خواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

 

متن جدید خاص و شاخ برای بیو تلگرام

بیوگرافی تلگرام عاشقانه جدید

 

Life is short appreciate each day like it was your last

 

زندگی کوتاهه هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

 

_______________

 

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night

 

گاهی قوی ترین آدم ها هنگام صبح همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند

 

_______________

 

Life is short… Smile while you still have teeth

 

زندگی کوتاه است، تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

 

_______________

 

my life My choices My mistakes My lessons Are none of your business

 

‎زندگی ام انتخاب هایم اشتباهاتم درس هایم هیچ کدام به تو مربوط نیست!

 

_______________

 

Remember it’s only a bad day not a bad life

 

به یاد داشته باش این فقط یه روز بده! نه یه زندگی بد …

 

_______________

 

شمایی که فک میکنی خیلی بارته بزار زمین کمر درد نگیری یهو

 

_______________

 

در دنیایی که فهمیدن، حاصلش خون جگر خوردنه انصافاً نفهم بودن چه نعمتیه

 

_______________

 

به نیازمندان کمک کنید خدا رشوه قبول میکنه

 

_______________

 

از خدا نخواه که همه دنیارو به تو بدهد ! از خدا بخواه کسی را به تو بدهد

 

_______________

 

دوستت دارم و این بهترین دارایی من است …

 

_______________

 

چه سخت مالِ هم شديم، چه ساده رفته‌اى ز ما …!

 

_______________

 

تا عاقلان راهی برای خندیدن بیابند دیوانه ها هزاربار خندیده اند

 

_______________

 

منم و این صنم و عاشقی و باقیِ عمر

 

_______________

 

این که خودتو جلو بعضی آدما بزنی به نفهمی خودش کلی فهمه

 

_______________

 

خاص بودن بی فایدس، خاصیت داشته باشین

 

_______________

 

زندگی یه جنگه یا یه بازیه در هر صورت من اونی نیستم که‌ باخت میده

 

_______________

 

حواست هست که به من حواست نیست ؟

 

_______________

 

دوست داشتن آدم ها از توجه کردن هاشون پيداست دنبال کلمات نگرد

 

شیک ترین و شاخ ترین بیو برای تلگرام چیست

عکس و متن بیوگرافی تلگرام

 

و خداوند سر را آفرید تا روی گردنتان باشد … نه در زندگی دیگران

 

_______________

 

نسل ما هیچ وقت پیر نمیشه همه ی ما تو جوونی مردیم !

 

_______________

 

کاش آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه ولی حتی یک میلی متر زیر خط فهم نباشه

 

_______________

 

مثل یه سیگار نصفه افتادم، در جهاني که پمپ بنزین بود ..!

 

_______________

 

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرود خودت را به طوفان بزنی …

 

_______________

 

حرف حق جواب نداره، حرف مفتم همینطور

 

_______________

 

همیشه اولین شکست، سخت ترین شکستِ بعدش به اون عادت میکنید

 

_______________

 

Don’t give up until your heartbeat does

 

تسليم نشو تا زمانی که قلبت تسلیم بشه

 

_______________

 

همه دارن به هم آسيب ميزنن اسم سيگاره که بد در رفته!

 

_______________

 

And in the end all i learned was how to be strong alone

 

و اخرش همه چیزی ک یاد گرفتم این بود که چجوری تنهایی قوی باشم.

 

_______________

 

اگه برای چیزی که میخوای نمیجنگی، پس برای چیزی که از دست میدی گریه نکن

 

_______________

 

هرگز به خاطر چيزيكه يه روزى لبخند به لبهایت آورد پشيمون نباش

 

_______________

 

The future depends on what you do today

 

آینده به کاری که امروز انجام میدی بستگی داره

 

_______________

 

خوشبختی از آرامش ناشی می‌شود، و آرامش از بی تفاوتی

 

_______________

 

هی بخندی هی بوست کنه بگه تو چرا انقدر قشنگ میخندی آخه ♥️

 

_______________

 

پشتِ خنده های من بازم خَندَس،این فَرقِ من باهَمَس

 

_______________

 

من تو كارِ بساز بفروشم ، شب رويا ميسازم ، صبح ميفروشم به بی پولی…!

 

_______________

 

کاکتوس را نیاز به آغوش هیچ بادکنکی نیست…!

 

_______________

 

تا زنده ایم یکدیگر را در آغوش بگیریم، سنگ‌ قبر احساس ندارد …

 

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه و قشنگ

بیو تلگرام شاخ انگلیسی

 

آدم خوب و بد وجود ندارن! یه جاهایی من بدم یه جاهایی تو و برعکس

 

_______________

 

‏انسان در زندگی چندین بار می ‌میرد که راحت ‌ترین آن‌ها آخرینشان است

 

_______________

 

‏پینوکیو هم ساخته بودن برا دکور، به روش خندیدن خیال کرد آدم شده

 

_______________

 

تو دنیایی زندگی میکنیم که ادما جذب بی محلیت میشن نه مهربونیت

 

_______________

 

‏با خوبی بیش از حد کسی اسیرت نمیشه! رئیست میشه

 

_______________

 

I do not want to regret something that I’m afraid of

 

من نمیخام به خاطر چیزی که وجود نداره حسرت بخورم

 

_______________

 

ما حوصله‌ ي جنگیدن نداریم وگرنه قدِ یه جنگ جهانی دلیل هست..!

 

_______________

 

خدایا به قلبامون عقل بده! 🖤

 

_______________

 

من با خودمم نسبتي ندارم ،تو كه ديگه اصن يادم نمياد كی بودی

 

_______________

 

‏تو چه میدانی چیست دل ببندی به نگاهی که در او حسی نیست..!

 

_______________

 

حال دل که خوب نباشه جوک بنویسی گریه میکنن میفهمی چی میگم؟

 

_______________

 

بعضیا جوری قلب آدم رو میشکونن که انگار بخاطرش حقوق میگیرن 🙂

 

_______________

 

وفاداری دیگه یه کلمه نیست یه آثار باستانیه

 

_______________

 

يه شير هيچوقت خودش رو نگران نظرات گوسفند جماعت نميكنه

 

_______________

 

بالاخره کم و زیاد ما اینیم شما همینم نیستی …

 

_______________

 

به بعضیا باید گفت : کلاغ که ادا عقاب در نمیارع !

 

_______________

 

هیچوقت رفیق شیش نداشتم رفیقای من یا پنج بودن یا هفت

منبع:
فتوکده

 

 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا